ข้อมูลราคาเมนูของร้าน2

# ชื่อเมนู ราคา (บาท)
1 'http://thaishow.com/TSCCM 17-19 Dec 2020/18-12-2020/RoomA/001_Thananchai.mp4' 45
2 Amaricano 55
3 Hot Cappuccino 55
4 Iced Cappuccino 65
5 Hot Latte 55
6 Iced Latte 65
7 Hot Mocca 55
8 Iced Mocca 65
9 Hot Matcha Green Tea 55
10 Iced Matcha Green Tea 65